Information

På Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg har du möjlighet att studera i liten grupp inne på Riksgymnasiet eller så kan du studera på annat program vid annan kommunal skola i Göteborg.

Under åren på Riksgymnasiet händer det mycket. Tiden präglas av Utmaningar, Upplevelser och Utveckling.
Vad som händer under de fyra åren kan du se på vår tidslinje.

Vi ser Gemenskap/Trygghet, Identitet och Självständighet som viktiga faktorer för att nå målet om ett bra vuxenliv för var och en av eleverna.
På Riksgymnasiet i Göteborg lägger vi därför särskild kraft på att tillsammans med ungdomarna arbeta med detta.

Tidslinje

Innan gymnasietiden

Öppet hus.

Vi har alltid Öppet Hus på Riksgymnasiet, fredag i vecka 40, varje år.

Du anmäler dig nedan så hör vi av oss till dig med en länk där du kan följa oss under dagen. Vi kommer att guida dig runt i våra lokaler, besöka lektioner, habiliteringen och elevhemmet, träffa personal och nuvarande elever. Du kommer att få information och kan ställa dina frågor.

Vi kommer att skicka ett program till dig med information och hållpunkter under dagen.

Studiebesök.

Har du inte möjlighet att vara med oss under Öppet Hus så kan vi ordna ett digitalt studiebesök en annan dag.
Det innebär att du anmäler dig nedan så bokar vi ett datum (tillsammans med dig) då vi guidar dig digitalt med webbkamera runt
i våra lokaler och svarar på dina frågor kring verksamheten. 

Besöksdagar.

Känner du att du vill veta/se mer efter ovanstående kontakter, så har vi ytterligare ett erbjudande.
Vi brukar bjuda in till att komma på besök till Riksgymnasiet och följa en elev/klass under en dag eller flera.
Du får följa med på lektioner, har möjlighet att delta på habiliteringspass och besöka/bo på elevhemmet.  

Du får insyn i hur en dag kan se ut och får träffa personal och elever. Du väljer själv om du vill vara med under en eller flera dagar.

Vid frågor kontakta:
Calina Folme, rektor, tfn: 0702-15 31 90.

Under gymnasietiden

Arbetet under alla studieåren sker med en tanke på kunskap, utveckling, identitet, självständighet och framtid.

Introduktionsdagar
De två första dagarna när du börjar i hos oss är lite mjukstart och lära-känna-dagar. Klassen är då mycket med mentor och elevassistenter. Elever i år 2-4 börjar först dag tre. Under introduktionsdagarna kommer klassen att: – lära känna lokalerna och lära sig att hitta på skolan och till habiliteringen. – gå igenom rutinerna under skoldagen. – få inloggningsuppgifter till skoldatorerna. – få kalender med mera. – göra ett besök på habiliteringen och få information och en presentation av personalen.

Vinterresa
I år två åker vanligtvis klassen på en vinterresa tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter.

Framtidsplanering
En av målsättningarna för riksgymnasietiden är att du som elev är förberedd inför tiden efter gymnasiet. Därför jobbar vi mycket med teman som  arbete/studier/sysselsättning, bostad, assistans, ekonomi, fritid, behandling, råd och stöd. Under år 3 och år 4 ligger tre temadagar per termin med dessa ämnen på skolschemat. Vi informerar, diskuterar, tittar på film, bjuder in gäster med mera.

Du erbjuds också individuella träffar med studie- och yrkesvägledare, kurator, arbetsterapeut med flera för att planera utifrån dina specifika tankar och önskemål.

Under denna period hålls även planeringsmöten, se fliken ”Möten”

Möten

Uppstartsmöte.
Riksgymnasiet bjuder in till en informations- och planeringsdag inför skolstarten, oftast i maj månad. Vid separata möten under en och samma dag träffar du som elev och dina vårdnadshavare representanter för skola, habilitering och i förekommande fall elevhem. På skolmötet medverkar ofta representant från avlämnande skola.

De tre enheterna informerar om arbets- och förhållningssätt, går igenom informationen från ansökningshandlingarna och ställer kompletterande frågor. Detta ligger sedan till grund för planering inför skolstarten. Det är viktigt att planeringen sker utifrån dina behov och önskemål för att skapa förutsättningar och möjligheter för en så bra skolstart och studietid som möjligt.

Anhörigdag
Under en dag i slutet av höstterminen i år ett, träffar ni som anhöriga, tillsammans med er ungdom representanter från de tre enheterna. Anhörigdagen innehåller precis som uppstartsmötet separata möten med skola, habilitering och, om aktuellt, elevhem.

Syftet med dessa möten är informationsutbyte. En dialog förs om hur den första tiden på Riksgymnasiet har varit. Pågående insatser och planering, som elev tillsammans med personal har kommit fram till att satsa på, presenteras.

Vi går igenom aktuell studieplan, habiliteringsplan samt genomförandeplan på respektive enhet och kommer överens om hur samarbetet ska ske mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Basmöte
Syftet med basmötet är att samordna riksgymnasiets insatser för dig som elev, så att helheten blir så bra som möjligt.

En till två representanter från skola, habilitering och, om aktuellt elevhem, träffas tillsammans med dig som elev. Om du är under 18 år bjuds även vårdnadshavare in till mötet. Om du är över 18 år väljer du själv om du vill bjuda in dem.

Ett basmöte per läsår planeras in för alla elever. Vid behov kallas det till ytterligare möten.

Planeringsmöte
Under vårterminen i år tre är det dags för ett första planeringsmöte. Syftet med mötet är att påbörja planeringen inför tiden efter gymnasiet.

Du som elev och dina vårdnadshavare bjuds in för att tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter summera dina studier så långt.

Utifrån en dialog om vilka tankar och idéer som du har kring tiden efter gymnasiet läggs en plan upp över hur vi tillsammans ska förbereda så bra som möjligt inför det sista läsåret och tiden efter skolans slut. Samverkan med aktuella myndigheter och organisationer sker utifrån önskemål och behov.

Under år fyra erbjuds ytterligare minst ett planeringsmöte där även externa deltagare bjuds in. Syftet med detta/dessa möten är att knyta ihop dina tankar inför tiden efter avslutade gymnasiestudier, få planeringen att konkret falla på plats och knyta ihop nätverket som du kommer att ha runt dig när du slutar hos oss.

Förvärvad hjärnskada

Riksgymnasiet för rörelsehindrade kan vara ett alternativ för dig med förvärvad hjärnskada.
Det finns skola, rehabilitering och elevhem.
Skolan och studierna är anpassad efter dina behov.
Du får ett personligt schema med lektioner och rehabilitering.
Rehabilitering ingår i alla vardagsaktiviteter.
Det är viktigt att du får en balans mellan aktivitet och vila.
Vi arbetar för att du ska få struktur och rutiner i vardagen.
Du har möjlighet att få stöd i din nya livssituation.

Vi samarbetar med dina anhöriga och myndigheter som är viktiga för dig.

Här kan du ladda ner en folder om vad vi kan erbjuda dig som har en förvärvad hjärnskada.

Vill du ha mer information?

Kontakta:

Kurator Annki Karlsson på telefon 031-332 04 19

annki.karlsson@brackediakoni.se

Specialpedagog Lena Andréasson på telefon 076-798 32 88

lena.andreasson@educ.goteborg.se

Ladda ner

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag om jag är berättigad att läsa på Riksgymnasiet?

Grundkravet är att du skall ha ett stort rörelsehinder samt behov av anpassade studier och habilitering.
Kan jag läsa på Riksgymnasiet även om jag inte har alla godkända betyg från grundskolan?

Ja, Riksgymnasiet erbjuder individuellt alternativ så du kan läsa upp alla grundskolekurser som du inte är färdig med.
Om jag behöver habilitering när det är lov, kan jag få det på skolan då?

Under jullovet och sommarlovet skall du vända dig till din hemhabilitering. Under övriga kortare lov finns habiliteringen på Riksgymnasiet på plats.
Jag har fått avslag på min ansökan till Riksgymnasiet. Hur gör jag då?

Alla har rätt att få en omprövning av sitt beslut.
Jag har läst i annan skolform i grundskolan. Kan jag ändå söka till Riksgymnasiet?

Reglerna säger att man skall vara inskriven i grundskolan senast i år 9 för att kunna söka till Riksgymnasiet. 
Kan jag ha med mig personlig assistent i skolan och på boendet?

Ja, från vår sida är det helt ok. Vi gör tillsammans en överenskommelse hur det skall fungera. Tänk dock på att du måste meddela Försäkringskassan din förändrade livssituation och att det är de som beslutar om hur många timmar du får behålla när du går på Riksgymnasiet.