Sidan laddas… 👍🏼

Om Habiliteringen

På habiliteringen arbetar vi tillsammans med eleven.

Syftet med habiliteringsinsatser är att utveckla elevens starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön samt stödja eleven och nätverket runt omkring.
En viktig del av habiliteringsarbetet är också att eleven utvecklar sin självständighet och får stöd i övergången från ungdomstid till vuxenliv (transition), vilket sker i nära samarbete med föräldrar, skola och elevhem.

Habiliteringsinsatserna sker under skoldagen och läggs in på elevens schema.
Inom habiliteringen finns särskild kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka i vardagen.
Vi utgår från varje elev och kartlägger tillsammans med eleven vilka behov och önskemål som finns.
De mål och insatser vi kommer överens om dokumenteras i en habiliteringsplan. Habiliteringsplanen följs upp och utvärderas kontinuerligt. Habiliteringsinsatserna ges både individuellt och i grupp.

På habiliteringen arbetar vi tillsammans i team utifrån ett helhetsperspektiv.
I teamet runt eleven ingår arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog och sjukgymnast.
Habiliteringen samarbetar med hemhabilitering, hemkommun, andra myndigheter och verksamheter.
Brukarorganisationer är en viktig samverkanspartner.

Habiliteringen har lokaler på Angeredsgymnasiet och på Angereds torg i nära anslutning till skolan.
I ett av bostadshusen nära Angereds torg ligger habiliteringens träningslägenhet.

Stäng

På gång

juni 2020
Inget evenemang hittades!