Laddar sidan… 😊

Möten

 

Uppstartsmöte
Riksgymnasiet bjuder in till en informations- och planeringsdag inför skolstarten, oftast i maj månad. Vid separata möten under en och samma dag träffar du som elev och dina vårdnadshavare representanter för skola, habilitering och i förekommande fall elevhem. På skolmötet medverkar ofta representant från avlämnande skola.

De tre enheterna informerar om arbets- och förhållningssätt, går igenom informationen från ansökningshandlingarna och ställer kompletterande frågor. Detta ligger sedan till grund för planering inför skolstarten. Det är viktigt att planeringen sker utifrån dina behov och önskemål för att skapa förutsättningar och möjligheter för en så bra skolstart och studietid som möjligt.

Anhörigdag
Under en dag i slutet av höstterminen i år ett, träffar ni som anhöriga, tillsammans med er ungdom representanter från de tre enheterna. Anhörigdagen innehåller precis som uppstartsmötet separata möten med skola, habilitering och, om aktuellt, elevhem.

Syftet med dessa möten är informationsutbyte. En dialog förs om hur den första tiden på Riksgymnasiet har varit. Pågående insatser och planering, som elev tillsammans med personal har kommit fram till att satsa på, presenteras.

Vi går igenom aktuell studieplan, habiliteringsplan samt genomförandeplan på respektive enhet och kommer överens om hur samarbetet ska ske mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Basmöte
Syftet med basmötet är att samordna riksgymnasiets insatser för dig som elev, så att helheten blir så bra som möjligt.

En till två representanter från skola, habilitering och, om aktuellt elevhem, träffas tillsammans med dig som elev. Om du är under 18 år bjuds även vårdnadshavare in till mötet. Om du är över 18 år väljer du själv om du vill bjuda in dem.

Ett basmöte per läsår planeras in för alla elever. Vid behov kallas det till ytterligare möten.

Planeringsmöte
Under vårterminen i år tre är det dags för ett första planeringsmöte. Syftet med mötet är att påbörja planeringen inför tiden efter gymnasiet.

Du som elev och dina vårdnadshavare bjuds in för att tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter summera dina studier så långt.

Utifrån en dialog om vilka tankar och idéer som du har kring tiden efter gymnasiet läggs en plan upp över hur vi tillsammans ska förbereda så bra som möjligt inför det sista läsåret och tiden efter skolans slut. Samverkan med aktuella myndigheter och organisationer sker utifrån önskemål och behov.

Under år fyra erbjuds ytterligare minst ett planeringsmöte där även externa deltagare bjuds in. Syftet med detta/dessa möten är att knyta ihop dina tankar inför tiden efter avslutade gymnasiestudier, få planeringen att konkret falla på plats och knyta ihop nätverket som du kommer att ha runt dig när du slutar hos oss.

Stäng

På gång

Inget evenemang hittades!