Under åren på Riksgymnasiet händer det mycket. Tiden präglas av Utmaningar, Upplevelser och Utveckling.
Vad som händer under de fyra åren kan du se på vår tidslinje.

Se Tidslinjen som PDF.

Vi ser Gemenskap/Trygghet, Identitet och Självständighet som viktiga faktorer för att nå målet om ett bra vuxenliv för var och en av eleverna.
På Riksgymnasiet i Göteborg lägger vi därför särskild kraft på att tillsammans med ungdomarna arbeta med detta.

Ansökan


Gymnasieskola med rh-anpassad utbildning finns på fyra orter; Göteborg, Umeå, Stockholm och Kristianstad. Riksgymnasiernas gemensamma hemsida:
Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Ansökan skall göras till:
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Box 1100.
871 29 Härnösand.

Läs mer om hur du gör din ansökan på SPSM´s hemsida.

Sista dag för ansökan är 15 januari.
Om detta datum passerats, kontakta oss för information och frågor.

Informationsansvarig.
Christian Bengtsson.
christian.bengtsson@educ.goteborg.se
tel. 0725546835.

 

 

Uppstartsmöte

 

Syfte: Informationsutbyte och planering inför skolstarten.
Deltagare: Elev, vårdnadshavare och representanter från aktuella enheter inom Riksgymnasieverksamheten, skola, habilitering och elevhem.

I maj månad bjuder Riksgymnasieverksamheten in antagen elev och vårdnadshavare till en informations- och planeringsdag inför skolstarten.
Vid tre separata möten under en och samma dag träffar elev och föräldrar representanter för skola, habilitering och i förekommande fall elevhemmet.
På mötet med skolan brukar också representant från avlämnande skolenhet vara med.
Vid mötena går man igenom informationen från ansökningshandlingarna och ställer kompletterande frågor om behov finns.
Den samlade informationen ligger sedan till grund för planeringen inför skolstarten.
Det är viktigt att planeringen sker utifrån den enskilda elevens behov och önskemål för att skapa förutsättningar och möjligheter till en så bra studietid som möjligt.
Vid mötet informerar de olika enheterna om arbets- och förhållningssätt.

 

Anhörigdagar

 

Syfte: Informationsutbyte och presentation av pågående insatser samt planering av önskade förändringar/insatser.
Deltagare: Elev, vårdnadshavare och representanter från aktuella enheter inom Riksgymnasieverksamheten, skola, habilitering och elevhem.

Vårdnadshavarna bjuds in till Riksgymnasieverksamheten i början av vårterminen.
Precis som på uppstartsmötet så får de, tillsammans med sin ungdom, träffa representanter från skola, habilitering och elevhem (om aktuellt) vid tre separata möten.
Man för en dialog om hur den första tiden på Riksgymnasiet har varit samt går igenom de individuella insatser som eleven, tillsammans med personalen, har kommit fram till att satsa på.
Det kan vara målsättningar som löper under både lång och kort sikt. Vid mötet går man igenom aktuell studieplan i skolan och habiliteringsplan på habiliteringen samt kommer överens om hur samarbetet ska ske mellan elev, vårdnadshavare och personal på respektive enhet.

 

Basmöten

 

Syfte: Att tillsammans med eleven samordna Riksgymnasiets insatser för eleven så att helheten blir så bra som möjligt.
Deltagare: Elev och en till två representanter från aktuella enheter inom Riksgymnasieverksamheten, skola, habilitering och elevhem.

Vårdnadshavare är välkomna att delta om önskemål finns.
Studiehandledaren ger information om tid och plats till vårdnadshavare för ungdomar under 18 år. Är ungdomen över 18 år så sker denna information via eleven.
Minst en gång per läsår har varje elev ett BAS-möte.
Inför mötet har eleven tillsammans med kontaktpersonen på respektive enhet diskuterat och bestämt vilken/vilka frågor som är aktuella att ta upp utifrån önskemål, behov och överenskommen planering.
De beslut som fattas på BAS-mötet dokumenteras. Den som för protokollet ansvarar för att få elevens godkännande till att lämna protokollet till samtliga som är närvarade vid mötet.

 

Temadagar

 

Syfte: Ge information om aktuellt tema samt skapa förutsättningar till dialog mellan elever och/eller vårdnadshavare.
Deltagare: Elev och i vissa fall vårdnadshavare samt representanter från aktuella enheter inom Riksgymnasieverksamheten, skola, habilitering och elevhem.

Under ett par tillfällen per läsår anordnar Riksgymnasieverksamheten temadagar.
Dessa dagar kan till exempel handla om: Vilka utbildningsvägar finns efter gymnasiet?
Hur får man ett arbete? Körkort – är det möjligt? Tonårstiden – vad innebär det?

 

Framtidsplanering

 

En av målsättningarna för riksgymnasieverksamheten är att förbereda eleverna för tiden efter gymnasiet. Verksamheternas arbete under alla studieår sker med en tanke på kunskap, utveckling, identitet, självständighet och framtid. Planering sker inför tiden efter gymnasiet med inriktning på arbete/studier/sysselsättning, bostad, assistans, ekonomi, fritid, behandling, råd och stöd.

Planeringsmöten.

Syfte: Planering inför tiden efter gymnasiet.

Deltagare planeringsmöte år 3: Elev, vårdnadshavare och representanter från aktuella enheter inom Riksgymnasieverksamheten, skola, habilitering och elevhem.

Under vårterminen i år 3 bjuds elev och vårdnadshavare in till ett planeringsmöte där representanter från riksgymnasiets tre enheter deltar. Vid mötet görs en summering av de gångna studieåren och en information ges om hur Riksgymnasiet arbetar med framtidsfrågorna, vilket sker både individuellt och i grupp. Utifrån en dialog om vilka tankar och idéer som elev och anhörig har kring tiden efter gymnasiet läggs en plan upp över hur vi tillsammans ska förbereda så bra som möjligt inför det sista läsåret och tiden efter skolans slut.
Samverkan med aktuella myndigheter och organisationer sker utifrån elevens önskemål och behov.

Deltagare planeringsmöte år 4: Under år 4 erbjuds ytterligare ett planeringsmöte där även externa deltagare från elevens nätverk bjuds in.

 

Blanketter

  •  Ladda ner Fullmakt HÄR