Under åren på Riksgymnasiet händer det mycket. Tiden präglas av Utmaningar, Upplevelser och Utveckling.
Vad som händer under de fyra åren kan du se på vår tidslinje.

Se Tidslinjen som PDF.

Vi ser Gemenskap/Trygghet, Identitet och Självständighet som viktiga faktorer för att nå målet om ett bra vuxenliv för var och en av eleverna.
På Riksgymnasiet i Göteborg lägger vi därför särskild kraft på att tillsammans med ungdomarna arbeta med detta.

AnsökanGymnasieskola med rh-anpassad utbildning finns på fyra orter; Göteborg, Umeå, Stockholm och Kristianstad. Riksgymnasiernas gemensamma hemsida:
Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Ansökan skall göras till:
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Box 1100.
871 29 Härnösand.

Läs mer om hur du gör din ansökan på SPSM´s hemsida.

Sista dag för ansökan är 15 januari.
Om detta datum passerats, kontakta oss för information och frågor.

Informationsansvarig.
Christian Bengtsson.
christian.bengtsson@educ.goteborg.se
tel. 0725546835.

 

Förvärvad hjärnskada

 

Riksgymnasiet för rörelsehindrade kan vara ett alternativ för dig med förvärvad hjärnskada. 
Det finns skola, rehabilitering och elevhem.
Skolan och studierna är anpassad efter dina behov.
Du får ett personligt schema med lektioner och rehabilitering.
Rehabilitering ingår i alla vardagsaktiviteter.
Det är viktigt att du får en balans mellan aktivitet och vila.
Vi arbetar för att du ska få struktur och rutiner i vardagen.
Du har möjlighet att få stöd i din nya livssituation.

Vi samarbetar med dina anhöriga och myndigheter som är viktiga för dig.

Här kan du ladda ner en folder om vad vi kan erbjuda dig som har en förvärvad hjärnskada.

Vill du ha mer information?

Kontakta:

Kurator Annki Karlsson på telefon 031-332 04 19

annki.karlsson@brackediakoni.se

Specialpedagog Lena Andréasson på telefon 076-798 32 88

lena.andreasson@educ.goteborg.se

 

 

Möten

 

Uppstartsmöte
Riksgymnasiet bjuder in till en informations- och planeringsdag inför skolstarten, oftast i maj månad. Vid separata möten under en och samma dag träffar du som elev och dina föräldrar representanter för skola, habilitering och i förekommande fall elevhem. På skolmötet medverkar ofta representant från avlämnande skola.

De tre enheterna informerar om arbets- och förhållningssätt, går igenom informationen från ansökningshandlingarna och ställer kompletterande frågor. Detta ligger sedan till grund för planering inför skolstarten. Det är viktigt att planeringen sker utifrån dina behov och önskemål för att skapa förutsättningar och möjligheter för en så bra skolstart och studietid som möjligt.

Anhörigdag
Under en dag i början av vårterminen i år ett, träffar ni som anhöriga, tillsammans med er ungdom representanter från de tre enheterna. Anhörigdagen innehåller precis som uppstartsmötet separata möten med skola, habilitering och, om aktuellt, elevhem.

Syftet med dessa möten är informationsutbyte. En dialog förs om hur den första tiden på Riksgymnasiet har varit. Pågående insatser och planering, som elev tillsammans med personal har kommit fram till att satsa på, presenteras.

Vi går igenom aktuell studieplan, habiliteringsplan samt genomförandeplan på respektive enhet och kommer överens om hur samarbetet ska ske mellan elev, vårdnadshavare och personal.

Basmöte
Syftet med basmötet är att samordna riksgymnasiets insatser för dig som elev, så att helheten blir så bra som möjligt.

En till två representanter från skola, habilitering och, om aktuellt elevhem, träffas tillsammans med dig som elev. Om du är under 18 år bjuds även vårdnadshavare in till mötet. Om du är över 18 år väljer du själv om du vill bjuda in dem.

Ett basmöte per läsår planeras in för alla elever. Vid behov kallas det till ytterligare möten.

Planeringsmöte
Under vårterminen i år tre är det dags för ett första planeringsmöte. Syftet med mötet är att påbörja planeringen inför tiden efter gymnasiet.

Du som elev och dina vårdnadshavare bjuds in för att tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter summera dina studier så långt.

Utifrån en dialog om vilka tankar och idéer som du har kring tiden efter gymnasiet läggs en plan upp över hur vi tillsammans ska förbereda så bra som möjligt inför det sista läsåret och tiden efter skolans slut. Samverkan med aktuella myndigheter och organisationer sker utifrån önskemål och behov.

Under år fyra erbjuds ytterligare minst ett planeringsmöte där även externa deltagare bjuds in. Syftet med detta/dessa möten är att knyta ihop dina tankar inför tiden efter avslutade gymnasiestudier, få planeringen att konkret falla på plats och knyta ihop nätverket som du kommer att ha runt dig när du slutar hos oss.

 

Under gymnasietiden

 

Arbetet under alla studieåren sker med en tanke på kunskap, utveckling, identitet, självständighet och framtid.

Introduktionsdagar
De två första dagarna när du börjar i hos oss är lite mjukstart och lära-känna-dagar. Klassen är då mycket med mentor och elevassistenter. Elever i år 2-4 börjar först dag tre. Under introduktionsdagarna kommer klassen att: – lära känna lokalerna och lära sig att hitta på skolan och till habiliteringen. – gå igenom rutinerna under skoldagen. – få inloggningsuppgifter till skoldatorerna. – få kalender med mera. – göra ett besök på habiliteringen och få information och en presentation av personalen. Temadagar Under ett par tillfällen per läsår anordnar Riksgymnasieverksamheten temadagar. Dessa dagar kan till exempel handla om: Vilka utbildningsvägar finns efter gymnasiet? Hur får man ett arbete? Körkort – är det möjligt? Tonårstiden – vad innebär det?

Vinterresa
I år två åker vanligtvis klassen på en vinterresa tillsammans med personal från riksgymnasiets tre enheter.

Framtidsplanering
En av målsättningarna för riksgymnasieverksamheten är att du som elev är förberedd inför tiden efter gymnasiet. Planering sker inför tiden efter gymnasiet med inriktning på arbete/studier/sysselsättning, bostad, assistans, ekonomi, fritid, behandling, råd och stöd. Vårterminen i år tre och höstterminen i år fyra erbjuds eleverna att delta i Framåtgrupp på skolschemat där dessa ämnen tas upp. Vi informerar, diskuterar, tittar på film, bjuder in gäster, går på studiebesök med mera.

Du erbjuds också individuella träffar med studie- och yrkesvägledare, kurator, arbetsterapeut med flera för att planera utifrån dina specifika tankar och önskemål.

Under denna period hålls även planeringsmöten, se fliken ”Möten”

 

Ladda ner

En del länkar saknas men kommer att läggas in inom kort. 

Informationsmaterial
Broschyr om Riksgymnasiet i Göteborg
Broschyr, Vi söker ledsagare
Riksgymnasiets tidslinje

Blanketter
Fullmakt

Inför uppstartsmötet
Uppstartsmöte, dagordning
Bra att veta inför skolstart
Medgivande angående rekvirering av journalhandlingar
Medgivande angående fotografering
Medgivande angående resor
Medgivande angående informationsutbyte
Dina hjälpmedel (till uppstartsmötet)
Kontaktuppgifter (till uppstartsmötet)