Habiliteringens uppgift är att ge insatser som syftar till att stärka och stödja eleven. Vi vill ge goda förutsättningar för ett självständigt liv med bra livskvalitet under och efter gymnasietiden. Habiliteringen ger stöd i vuxenblivandet utifrån en helhetssyn. Detta arbete sker i samarbete med föräldrar, skola och elevhem utifrån elevens behov i ett socialt, pedagogiskt, medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Habiliteringsinsatserna planeras tillsammans med eleven och sker både individuellt och i grupp. Insatserna sker under skoldagen och läggs in på elevens schema. Vi utgår från varje elev och kartlägger tillsammans med eleven vilka behov och önskemål som finns.
Syftet med habiliteringsinsatser är att utveckla elevens starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön samt stödja eleven och nätverket runt omkring.

En viktig del av habiliteringsarbetet är också att eleven utvecklar sin självständighet och får stöd i övergången från ungdomstid till vuxenliv.

Inom habiliteringen finns kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka i vardagen. De mål och insatser vi kommer överens om dokumenteras i en habiliteringsplan. Habiliteringsplanen följs upp och utvärderas kontinuerligt. På habiliteringen arbetar vi tillsammans i team utifrån ett helhetsperspektiv. I teamet runt eleven ingår arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog och fysioterapeut.

Habiliteringen samarbetar med hemhabilitering, hemkommun, andra myndigheter och verksamheter. Brukarorganisationer är en viktig samverkanspartner.

Habiliteringen har lokaler på Angeredsgymnasiet och på Angereds torg i nära anslutning till skolan. I ett av bostadshusen nära Angereds torg ligger habiliteringens träningslägenhet. Där har elever möjlighet att prova på och träna inför eget boende.